Ngamumule Basa Sunda

UNDAK-USUK / TATAKRAMA BASA SUNDA

Undak Usuk Basa Sunda 

 

(Basa Kasar – Basa Sedeng – Basa Lemes)

 

Basa Kasar – Dipaké lamun urang ngobrol jeung nu geus loma.

Basa Sedeng – Basa lemes keur diri sorangan nalika urang nyarita ku basa lemes

Basa Lemes – Basa lemes keur ka batur nalika urang nyarita ku basa lemes

 

Abus, asup — Lebet — Lebet

Acan, tacan, encan –Teu acan –Teu acan

Adi — Adi — Rai, rayi

Ajang, keur, pikeun — Kanggo — Haturan

Ajar — Ajar — Wulang, wuruk

Aji, ngaji — Ngaji — Ngaos

Akang — Akang — Engkang

Aki — Pun aki — Tuang Éyang

Aku, ngaku — Aku, ngaku — Angken, ngangken

Alo — Pun alo — Kapiputra

Alus — Saé — Saé

Ambeh, supaya, sangkan — Supados — Supados

Ambek — Ambek — Bendu

Ambeu, ngambeu — Ngambeu — Ngambung

Amit, amitan — Permios — Permios

Anggel — Bantal — Bantal, kajang mastaka

Anggeus, enggeus — Réngsé — Parantos

Anjang, nganjang — Ngadeuheus — Natamu

Anteur, nganteur — Jajap, ngajajapkeun — Nyarengan

Anti, dago, ngadagoan, — Ngantosan — Ngantosan

Arek — Badé, seja — Badé, seja

Ari — Dupi — Dupi

Asa, rarasaan — Raraosan — Raraosan

Asal — Kawit — Kawit

Aso, ngaso — Ngaso — Leleson

Atawa — Atanapi — Atanapi

Atoh, bungah — Bingah — Bingah

Awak — Awak — Salira

Awéwé — Awéwé — Istri

Babari, gampang — Gampil — Gampil

Baca — Aos — Aos

Badami — Badanten — Badanten

Baé, keun baé — Sawios, teu sawios — Sawios, teu sawios

Bagéa — Bagéa — Haturan

Baheula — Kapungkur — Kapungkur

Baju — Baju — Raksukan, anggoan

Bakti — Baktos — Baktos

Balik, mulang — Wangsul — Mulih

Balur — Balur — Lulur

Bangga — Sesah — Sesah

Bapa — Pun Bapa — Tuang Rama

Baraya, dulur – Réréhan, warga — wargi

Bareng, reujeung — Sareng — Sareng

Baréto — Kapungkur — Kapungkur

Batuk — Bantuk — Gohgoy

Batur — Babaturan — Réréncangan

Bawa — Bantun — Candak

Béak — Séép — Séép

Béda — Bénten — Bénten

Béja — Wawartos — Wawartos

Bener, enya — Leres — Leres

Bengék, mengi — Asma — Ampeg

Béré, méré — Maparin, masihan — Ngahaturaan, ngaleler

Berekah — Pangésto, pangéstu — Damang, wilujeng

Beuki — Beuki, seneng — Sedep

Beulah — Palih — Palih

Beuli, meuli — Mésér — Ngagaleuh

Beunang — Kénging — Kénging

Beungeut — Beungeut — Pameunteu, raray

Beurang — Siang — Siang

Beurat — Abot — Abot

Beuteung — Padaharan — Patuangan, lambut

Bibi — Pun bibi — Tuang ibu

Bikeun, mikeun — Maparinkeun — Ngahaturkeun,nyanggakeun

Bilang, milang — Ngétang — Ngétang

Birit, bujur — Birit, bujur — Imbit

Bisa — Tiasa — Iasa

Bisi — Bilih — Bilih

Biwir — Biwir — Lambey

Boa — Tiasa jadi — Tiasa jadi

Boga — Gaduh — Kagungan

Buang, ngising — Miceun — Kabeuratan

Budak — Budak — Murangkalih

Bujal — Bujal, puseur — Udel

Buka puasa — Buka — Bobor

Bukti — Buktos — Buktos

Bulan — Sasih — Sasih

Bungah, gumbira — Bingah — Bingah

Burit — Sonten — Sonten

Buru — Bujeng — Bujeng

Butuh — Perlu — Peryogi

Cabak, nyabak — Nyabak — Cepeng

Cageur — Pangésto, pangéstu — Damang

Calana — Calana — Lancingan

Cangkéng — Cangkéng — Angkéng

Caram, carék, nyarék — Nyarék — Ngawagel

Carang, langka — Awis — Awis

Carék, nyarékan — Nyarékan — Nyeuseul

Carita, omong, nyarita, ngomong — Nyangem — Nyarios

Cenah — Cenah — Saurna

Cekel, nyekel — Nyekel — Nyepeng

Celuk,nyeluk,gero,ngageroan — Nyauran — Ngagentraan

Ceuli — Ceuli — Cepil

Ceurik — Ceurik — Nangis

Cicing — Matuh — Calik, linggih

Ciduh — Ciduh — Ludah

Cik, cing — Cobi — Cobi

Cikal — Cikal — Putra pangageungna

Ciling, pacilingan — Kakus — Jamban

Ciri — Tanda — Tawis

Cium, nyieum — Nyieum — Ngambung

Cokot, nyokot — Ngabantun — Nyandak

Cukup, mahi — Cekap — Cekap

Cukur, dicukur — Dicukur — Diparas

Cunduk, datang — Dongkap — Sumping, rawuh

Daék — Daék, purun — Kersa

Dagang — Dagang — Icalan

Dahar — Neda — Tuang

Dangdan — Dangdan — Dangdos

Dapur — Dapur — Pawon

Déngé, ngadéngé — Nguping, mireng — Ngadangu

Deukeut — Caket — Caket

Didik, ngadidik — Ngatik — Miwuruk, mitutur, miwejang

Diri — Diri — Salira

Diuk — Diuk — Calik, linggih

Duga, kaduga — Kaduga — Kiat

Duit — Artos — Artos

Duméh, lantaran — Jalaran — Ku margi

Éling, inget — Émut — Émut

Émboh, tambah — Tambih — Tambih

Éra — Isin — Lingsem

Embung — Alim — Teu kersa

Enggon — Pamondokan – Pangkuleman, pajuaran

Eukeur, keur — Nuju — Nuju

Eusi, ngeusian — Ngalebetan — Ngalebetan

Euweuh — Teu aya — Teu aya

Gado – Gado — Angkeut

Gancang — Énggal — Énggal

Ganti — Ganti — Gentos

Gardéng, rérégan — Gardéng — Lalangsé

Gawé — Gawé — Damel

Gedé — Gedé — Ageung

Gelung — Gelung — Sanggul

Genah, ngeunah — Raos — Raos

Gering — Udur — Teu damang

Getol — Getol — Kersaan

Geulang — Geulang — Pinggel

Geura, pék, hég — Geura, mangga — Mangga

Geuwat — Énggal — Énggal

Gigir, gigireun — Gigireun Gédéngeun

Gimir — Gimir — Rentag manah

Gogoda, cocoba — Cocoba — Cocobi

Goréng — Goréng — Awon

Gugu, ngagugu — Nurut — Tumut

Haben — Haben — Teras-terasan

Hadir, ngahadiran — Nungkulan — Ngaluuhan

Hal, perkara — Perkawis — Perkawis

Halis — Halis — Kening

Hampura, maap — Hapunten — Hapunten, haksama

Handeueul, hanjelu — Handeueul, hanjelu — Gegetun

Hareup — Payun — Payun

Harga — Harga — Pangaos

Harti — Hartos — Hartos

Haté – Haté — Manah

Hawatir,watir,karunya Watir Hawatos

Hayang Hoyong Palay

Hélok — Héran — Hémeng

Hésé, susah, pelik — Sesah — Sesah

Heuay — Heuay — Angob

Heubeul, lawas — Heubeul — Lami

Heug, seug — Mangga — Mangga

Hili, tukeur — Liron — Gentos

Hirup — Hirup — Jumeneng

Hudang — Hudang — Gugah

Huntu — Huntu — Waos

Hutang — Hutang — Sambetan

Ti I nepi ka P

Iber, béja, warta — Wartos — Wartos

Idin — Widi — Widi

Igel — Igel — Ibing

Iket — Totopong — Udeng

Ilik, ngilikan — Ningalan — Ningalian

Ilu, ngilu — Ngiring — Ngiring

Imah — Rorompok — Bumi

Impi, ngimpi — Impén, ngimpén — Impén, ngimpén

Imut — Imut — Mesem

Incu — Pun incu — Tuang putu

Indit, miang — Mios — Angkat, jengkar

Indung — Pun biang — Tuang ibu

Inggis, risi — Inggis, risi — Rémpan

Injeum, nginjeum — Nambut — Nambut

Inum, nginum — Leueut, ngaleueut — Leueut, ngaleueut

Irung — Irung — Pangambung

Isuk, isukan — Énjing — Énjing

Itung — Itung — Étang

Iwal, kajaba — Kajaba – Kajabi

Jadi — Janten — Janten

Jaga — Jaga — Jagi

Jalma, jelema — Jalmi — Jalmi

Jauh — Tebih — Tebih

Jawab — Walon — Waler

Jero — Lebet — Lebet

Jeung — Sareng — Sareng

Jiga — Jiga — Sapertos,sakarupi

Jual — Ical — Ical

Jugjug — Bujeng — Bujeng

Juru, ngajuru — Ngalahirkeun — Babar

Kabéh, kabéhanana — Sadayana — Sadayana

Kabur, minggat — Minggat — Lolos

Kacida, naker — Kalintang — Kalintang, teu kinten

Kajeun, keun baé — Sawios — Sawios

Kakara, karék – Nembé – Nembé

Kapalang, kagok — Kapambeng — Kapambeng

Karémbong — Kekemben — Kekemben

Kari, tinggal — Kantun — Kantun

Kasakit, nyeri — Kasakit, kanyeri — Kasawat

Katara, kaciri — Katawis – Katawis

Katuhu — Katuhu – Tengen

Kawantu – Kawantos — Kawantos

Kawas — Sapertos — Sapertos

Kawin — Nikah, jatukrami – Jatukrami, réndéngan

Kédé, Kénca — Kénca — Kiwa

Kéjo, sangu — Sangu — Sangu

Kélék — Kélék — Ingkab

Késang — Karinget — Karinget

Keur, pikeun — Kanggo — Kanggo, haturan

Kiih — Kahampangan — Kahampangan

Kolot — Kolot — Sepuh

Kongkorong — Kangkalung — Kangkalung

Kop, pék — Mangga — Mangga

Kuat — Kiat – Kiat

Kubur – Kaluat — Kaluat

Kudu — Kedah – Kedah

Kuku – Kuku – Tanggay

Kulueut, nguluwut, nguyung – Nguluwut, nguyung — Ngangluh

Kumbah — Kumbah — Wasuh

Kumis — Kumis — Rumbah

Kumpul — Kempel — Kempel

Kungsi — Kantos — Kantos

Kurang — Kirang – Kirang

Kuren, kurenan – Rimbitan – Rimbitan

Kuring, sim kuring — Abdi, sim abdi — Sim abdi

Kutu – Kutu — Puntang

Labuh — Labuh — Geubis

Lahun, ngalahun — Ngalahun — Mangkon

Lain — Sanés — Sanés

Laju — Lajeng — Lajeng

Laki, lalaki — Lalaki — Pameget

Laku, payu, laris — Pajeng — Pajeng

Lalajo — Nongton — Nongton

Lamun, upama — Upami — Upami

Lanceuk — Pun lanceuk — Tuang raka

Lantaran, sabab — Jalaran, sabab — Margi

Lého — Lého — Umbel

Létah — Létah — Ilat

Leungeun — Leungeun — Panangan

Leungit — Leunit — Ical

Leutik — Alit — Alit

Leuwih — Langkung — Langkung

Lila — Lami — Lami

Mahal — Awis — Awis

Maksud — Maksad — Maksad

Malarat, miskin — Jalmi teu gaduh — Teu kagungan nanaon

Malem — Wengi — Wengi

Malik – Malik — Mayun

Mamayu — Mamayu — Mamajeng

Mangka, sing, muga — Mugi — Mugi

Maot — Maot — Pupus, tilar dunya

Marhum — Marhum, jenatna — Marhum, suargi

Méméh, saméméhna — Sateuacanna — Sateuacanna

Mending, leuwih hadé — Langkung saé –Langkung saé

Meujeuhna — Meujeuhna — Cekap

Meureun — Panginten — Panginten

Mimimti, mimitina — Kawitna — Kawitna

Minangka — Étang-étang — Étang-étang

Mindeng, remen — Sering — Sering

Minyak — Lisah — Lisah

Muga — Mugi — Mugia

Mupakat, rempug — Mupakat, rempug — Rempag

Murah — Mirah — Mirah

Najan, sanajan — Sanaos — Sanaos

Ngan — Mung — Mung

Ngaran — Wasta, nami — Jenengan, kakasih

Ngeunah — Ngeunah — Raos

Ngising — miceun — kabeuratan, bubuang, kalahajat

Ngora — Ngora — Anom

Nini — Pun nini — Tuang éyang

Nyaho — Terang — Uninga

Nyaring — Nyaring — Teu acan kulem

Nyolowedor — Nyolowedor — Midua manah

Obat, ubar — Obat, ubar — Landog

Ogan, ondang — Ondang — Ulem

Omé,ngoméan,menerkeun — Ngalereskeun — Ngalereskeun

Paham — Paham,ngartos — Ngartos

Paju, maju — Majeng — Majeng

Paké, maké — Nganggo — Nganggo

Palangsiang, bisa jadi — Tiasa janten — Tiasa janten

Paliré, maliré – Maliré — Merhatoskeun

Pamajikan — Pun bojo — Tuang rayi

Pancuran, kamar mandi — Jamban — Jamban

Pandeuri — Ti pengker — Ti pengker

Pang, pangna, nu matak — Nu mawi — Nu mawi

Panggih, manggih, nimu — Mendak — Mendak

Pangkat, kadudukan — Kadudukan — Kalungguhan

Pangku, mangku — Mangku — Mangkon

Panon — Panon — Soca

Pantar, sapantar — Sapantar — Sayuswa

Paribasa — Paripaos — Paripaos

Pariksa, mariksa — Mariksa — Marios

Parna — Répot — Wales

Paro, saparo — Sapalih — Sapalih

Pasti, tangtu — Tangtos — Tangtos

Pati, teu pati — Teu patos — Teu patos

Patuh, matuh — Matuh — Linggih

Payung — Payung — Pajeng

Pédah — Ku margi, jalaran — Réhing

Pénta, ménta — Neda, nyuhunkeun — Mundut

Pecak, mecak, nyoba — Nyobi — Nyobi

Pencét, mencétan — Meuseulan — Meuseulan

Percaya — Percanten — Percanten

Perlu — Perlu — Peryogi

Permisi — Permios — Permios

Peuting — Wengi – Wengi

Pianakan — Pianakan — Wewetengan

Pihapé, mihapé — Wiat — Ngaweweratan

Pikir — Pikir — Manah

Piligenti — Piligentos — Piligentos

Pindah — Pindah — Ngalih

Pingping — Pingping — Paha

Pipi — Pipi — Damis

Poé — Dinten — Dinten

Poho — Hilap — Lali

Potong, popotongan — Patilasan — Patilasan

Puasa — Puasa — Saum

Puguh, tangtu — Tangtos — Tangtos, kantenan

Purun — Purun — Kersa

Ti R Nepi ka W

Rarabi — Rarabi — Garwaan

Raksa, pangraksa — Pangraksa — Panangtayungan

Ramo — Ramo — Réma

Rampés — Mangga — Mangga

Rasa, rumasa — Rumaos — Rumaos

Réa, loba — Seueur — Seueur

Récéh — Récéh — Artos alit

Reujeung — Bareng — Sareng

Reuneuh — Kakandungan — Bobot, ngandeg

Reureuh — Reureuh — Ngaso

Rieut — Rieut – Puyeng

Rikip, ririkipan — Ririkipan — Rerencepan

Ripuh — Ripuh — Répot

Robah — Robah — Robih

Roko, ududeun — Rokok — Sesepeun

Rua, sarua — Sarupi, sami — Sarupi, sami

Rujuk, rempug — Rempug — Rempag

Rumasa — Rumaos — Rumaos

Rupa, warna — Rupi — Rupi

Rusuh, rurusuhan — Énggal-énggalan — Énggal-énggalan

Saba, nyaba — Nyanyabaan — Angkat-angkatan

Sabot — Keur waktu — Waktos

Sabuk, beubeur — Beubeur — Beulitan

Sadia — Sayagi — Sayagi

Sakeudeung — Sakedap — Sakedap

Sakit, kasakit — Kasakit — Kasawat

Sakur — Sakur — Sugri

Salah — Lepat — Lepat

Salahsaurang — Salahsawios — Salahsawios

Salaki — Pun lanceuk — Carogé, tuang raka

Salamet — Salamet — Wilujeng

Salat, solat — Sambéang — Netepan

Salésma — Salésma — Pileg

Salempang, hariwang —  Salempang — Salempang, rajeg manah

Salin, disalin — Disalin — Gentos

Samak — Amparan — Amparan

Sampak, nyampak — Nyampak — Nyondong, kasondong

Samping — Sinjang — Sinjang

Sanding, kasanding — Kasanding — Kasumpingan

Sanggeus — Saparantos — Saparantos

Sanggup — Sanggem — Sanggem

Saré — Mondok — Kulem

Saréréa — Sadayana — Sadayana

Sarta, jeungna deui — Sareng — Sareng

Sarua — Sami — Sami

Sasarap — Sasarap, neda — Tuang

Sawah — Sawah — Sérang

Séjén — Séjén — Sanés

Séléh, nyéléhkeun — Masrahkeun — Nyanggakeun, ngahaturkeun

Séléwér, nyéléwér — Midua haté — Midua manah

Sémah — Tamu — Tamu

Sésa, kari — Kantun — Kantun

Sebut — Sebat — Sebat

Serah, nyerahkeun — Mirak — Mirak, ngésér

Seubeuh — Sesek — Wareg

Seuri — Seuri — Gumujeng

Siar, nyiar — Milari — Milari

Sibanyo — Sibanyo — Wawasuh

Sirah — Sirah — Mastaka

Sirit — Larangan — Larangan

Sisir — Pamérés — Pamérés

Soara, sora — Sora  — Soanten

Sorangan — Sorangan — Nyalira

Soré — Sonten — Sonten

Sugan, manawi — Manawi — Manawi

Suku — Suku — Sampéan

Sunat, nyunatan — Ngabersihan — Nyepitan

Sungut — Cangkem — Baham

Supaya — Supados — Supados

Surat — Serat — Serat, tétésan

Surup, kasurupan — Kasarumahan — Kacalikan

Suweng — Suweng — Kurabu, giwang

Tabéat — Adat — Panganggo

Tadina — Awitna, kawitna — Kawitna

Tai — Kokotor — Kokotor

Taksir, ngira — Nginten-nginten — Nginten-nginten

Taktak — Taktak — Taraju

Talatah — Wiat saur — Wiat saur

Tambah — Tambih — Wuwuh

Tampa — Tampi — Tampi

Tampolong — Tampolong, tempat luah — Pangludahan

Tanda, ciri — Tawis — Tawis

Tangén, katangén — Kanyahoan — Kauninga

Tangtung, nangtung — Nangtung — Ngadeg

Tanya — Taros — Pariksa

Tapi — Nanging — Nanging

Tarang — Tarang — Taar

Tarima — Tampi — Tampi

Tawar, nawar — Nawis — Mundut

Tayoh-tayohna — Rupina — Rupina

Téang, néangan — Milari — Milari

Ténjo, nénjo, nempo — Ningal — Ningali

Tepi — Dugi — Dugi

Téré — Téré — Kawalon

Téréh — Énggal — Énggal

Teleg, teureuy — Teleg — Telen

Tembang, nembang — Nembang — Mamaos

Tepi, nepi — Dugi — Dugi

Tepung — Tepang — Tepang

Terus — Teras — Teras

Teundeun — Simpen — Simpen

Tincak — Tincak — Dampal

Titah, nitah, jurung — Ngajurungan — Miwarangan

Tonggong — Tonggong — Pungkur

Topi, dudukuy — Topi, dudukuy — Tudung, langgukan

Tulis — Tulis — Serat

Tulung, pitulun — Pitulung — Pitandang

Tulus — Cios — Cios

Tuluy — Teras, lajeng — Teras, lajeng

Tumpak — Tumpak — Tunggang

Tunggu — Antos — Antos

Turun — Turun — Lungsur

Tuur — Tuur — Teku

Ucap — Ucap — Kedal, lisan

Ulah — Teu kenging — Teu kenging

Ulin — Ulin — Ameng

Umur — Umur — Yuswa

Urus, nguruskeun — Ngalereskeun — Ngalereskeun

Urut — Tilas — Tilas

Utama — Utami Utami

Waktu — Waktos — Waktos

Wani — Wantun — Wantun

Waras — Cageur — Damang

Waréh, sawaréh — Sapalih — Sapalih

Warga, dulur — Wargi — Wargi

Watara, sawatara — Sawatawis — Sawatawis

Wawuh — Wanoh, kenal — Kenal

Wedak — Pupur — Pupur

Wedal — Wedal — Weton

Wilang, kawilang — Kaétang — Kaétang

Wudu — Wulu, wudu — Abdas

 

Cag

 

Dicutat tina:

– Kamus Umum Basa Sunda (LBSS)

– TATAKRAMA BASA (Adang S.)

 – Kamus Undak-usuk Basa Sunda – Budi Rahayu T

– PEPERENIAN (Drs Ahmad Hadi Spk.)